DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2
NOVA GRADIŠKA
OIB: 05865059021
Klasa: 400-02/19-2/1
Urbroj: 2178/15-380-0/01-19
Nova Gradiška, 28.01.2019.

Na temelju čl. 28. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), čl.3 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, (NN 101/17), Pravilnika o provedbi jednostavne nabave (Klasa: 601-02/17-01/01; Urbroj: 2178/15-380-0/01-17-4) te Financijskog plana za 2018. godinu, ravnateljica dana 28.01.2019. godine donosi

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Planom nabave za 2018. godine utvrđuju se vrste i predmeti nabava čije je izvršenje utvrđeno Godišnjim financijskim planom Dječjeg vrtića Nova Gradiška za 2019. godinu.

Članak 2.

Sredstva za ukupnu procijenjenu vrijednost nabave Dječjeg vrtića Nova Gradiška osigurana su iz djelatnosti ustanove i Proračuna Grada Nova Gradiška za 2019. godinu.

Preuzmite Plan nabave u .pdf formatu