OBAVIJEST
O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

                 

PREDNOST PRI UPISU

Pravo na upis ostvaruje dijete koje:

  • Zajedno s oba roditelja ima prebivalište u gradu Nova Gradiška i jedinicama lokalne uprave Cernik, Dragalić, Nova Kapela, Okučani, Staro Petrovo Selo i državljani su RH
  • Dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u gradu Nova Gradiška i u navedenim općinama
  • Dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Gradu

Vrtić može primiti djecu iz drugih općina ili gradova samo u slučaju nepopunjenog kapaciteta.  Roditelji djece koja budu primljena s drugih općina ili gradova obvezni su dostaviti potvrdu nadležnog tijela svoje lokalne samouprave da će ta lokalna samouprava neposredno sufinancirati minimum 60% ekonomske cijene ili plaćaju  punu  ekonomsku cijenu.

Kriterij za upis ostvaruje se na način da se za svaku utvrđenu prednost ostvaruje određeni broj bodova prema Pravilniku o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Nova Gradiška čl. 19.

Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja mjesta po odgojno- obrazovnoj skupini ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova, te neovisno o mjestu stanovanja vrtić može rasporediti dijete prema broju slobodnih mjesta u drugu skupinu ili objekt.

Za djecu koja nisu primljena po javnoj objavi zbog neispunjenja uvjeta utvrđuje se Lista čekanja  i mogu se primiti tijekom ukoliko se oslobodi odgovarajući broj mjesta u Dječjem vrtiću.

 

ZAHTJEV I UPISNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za upis može se preuzeti na mrežnim  stranicama Dječjeg vrtića Nova Gradiška www.dvng.hr ili kod matičnog odgojitelja.

Za sve informacije možete kontaktirati Komisiju za upis na mob: 0953004010

ili na e-mail: upisi.dvng@gmail.com

Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici za djecu:-

  • Jaslične skupine za dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 12 mjeseci
  • Redoviti program vrtićke dobi za dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života

 

Sa zahtjevom za upis djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 

Osnovna dokumentacija:

– rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta (kopija, bez        obzira na datum izdavanja isprave)

– potvrda prebivališta djeteta

– preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika

– preslika iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti)

 

 Dokumenti kojima se dokazuje činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu:

– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida domovinskog rata,

– za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku rodnih listova svakog malodobnog djeteta u obitelji,

– za dijete zaposlenih roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrde poslodavca o zaposlenju u trenutku podnošenja Zahtjeva

– roditelji /skrbnici koji su vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva, samostalne radnje, osnivači ili suosnivači poduzeća, samostalni poljoprivrednici i svi koji ostvaruju prihod od samostalne djelatnosti dostavljaju potvrdu o ostvarenom prihodu prethodnu godinu- Rješenje porezne uprave

– za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece; za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda o podatcima o rođenju djeteta

– za dijete s teškoćama u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta),

– za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: Rješenje, odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi)

– za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu,

– roditelji koju su učenici ili studenti – potvrda škole ili fakulteta o redovnom statusu učenika ili studenta.

 

OBJAVA REZULTATA UPISA

 

Komisija za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju dostavljene dokumentacije.

Rezultati upisa bit će objavljeni pod šifrom djeteta  na oglasnim pločama i mrežnoj stranici vrtića  najkasnije do 30. lipnja 2020.

Roditelj nezadovoljan rezultatom upisa  može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od objave rezultata.

 

UPIS

Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu prije polaska djeteta u dječji vrtića, najkasnije do 1. rujna 2020. godine, odnosno do uključivanja djeteta u program.

Podaci prikupljeni iz dokumenta za upis djece koristiti će samo u svrhu upisa djeteta u vrtić.

Dječji vrtić zadržava pravo provjere istinitosti danih podataka. Ukoliko utvrdi nevjerodostojnost podataka, otkazat će pružanje usluga korisnika.

Roditelj/skrbnik dužan je podmiriti svoje obveze prama Dječjem vrtiću. Ukoliko dugovanja u trenutku predaje Zahtjeva nisu podmirena dijete ne može nastaviti pohađanje programa Dječjeg vrtića u slijedećoj pedagoškoj godini.

 

Ravnateljica DV-a Nova Gradiška

Vera Trobić