OBAVIJEST O UPISU DJECE
PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

Program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programima predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, djeca školski obveznici rođena 1.4.2014.-31.3.3015. godine

Upis se odnosi na djecu s mjestom prebivališta:

 • Grad Nova Gradiška (uključuje djecu iz Ljupine)
 • Općina Cernik
 • Općina Davor
 • Općina Dragalić
 • Općina Gornji Bogićevci
 • Općina Nova Kapela
 • Općina Okučani
 • Općina Stara Gradiška
 • Općina Strao Petrovo Selo
 • Općina Vrbje

 

Zahtjeve možete preuzeti ma našim web stranicama www.dvng.hr

Popunjeni zahtjev pošaljite isključivo na e-mail adresu: upisi.dvng@gmail.com u vremenu 24. kolovoz -18. rujan 2020. godine

Ostale dokumente (navedeno u Zahtjevu za upis djeteta u program predškole) roditelji će predati na prvom roditeljskom sastanku

OBAVIJESTI O TERMINU POČETKA PROGRAMA PREDŠKOLE KAO I RODITELJSKIM SASTANCIMA BIT ĆE NA NAŠIM WEB STRANICIMA NAJKASNIJE do 18. rujan 2020. godine

 

Zahtjev za uspis možete ispuniti u nastavku

 

  Podaci o djetetu

  Podaci o roditeljima /skrbnicima

  Majka

  Otac

  Zdravstveno stanje djeteta

  a) uredna razvojna linijab) dijete s teškoćama u razvoju


  c) posebne zdravstvene potrebe djeteta:

  Na prvi roditeljski sastanak potrebno je donijeti:

  1. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  2. Preslika osobnih iskaznica za roditelja
  3. Iskaznica imunizacije (fotokopija)
   • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
   • za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
   • za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skrb
   • Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu (priložiti kada dijete krene u program predškole)

  Izjavljujem i potvrđujem da su podaci navedeni u ovom zahtjevu i priloženoj dokumentacijia točni i potpuni te ovlašćujem vrtić da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugih važećih propisa.

  Potvrđujem točnost podataka

  Poštovani roditelji,

  Rezultati upisa u područne vrtiće:

  • DV “Matija Gubec” – Cernik
  • DV “Zvončić” – Nova Kapela
  • DV “Bljesak” – Okučani
  • DV “Vjeverica” – Staro Petrovo Selo

  bit će objavljeni 24.07.2020. na stranicama vrtića, www.dvng.hr

  Hvala na razumijevanju!

   

  Rezultati upisa djece u pedagoškoj godini 2020./2021. biti će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i na mrežnoj stranici vrtića dana 15. srpnja 2020. godine.

  Na temelju članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97., 107/07., 94/13.) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Nova Gradiška, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška na 102. sjednici održanoj dana 18.5.2020. godine donijelo je:

  PRAVILNIK

  O UPISU I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ NOVA GARDIŠKA

   I. OPĆE ODREDBE

   Članak 1.

  Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se mjerila i postupak upisa djece u Dječji vrtić Nova Gradiška (u daljnjem tekstu: Vrtić), postupak prijema novoupisane djece te promjene programa ili odgojno-obrazovne skupine.

  Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

  Članak 2.

  Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na roditelje na odgovarajući način primjenjuju se i na skrbnike i udomitelje.

  Članak 3.

  U Vrtić se mogu upisati djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu.

  Programi se provode sukladno uvjetima propisanim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, općim aktima Vrtića te potrebama roditelja.

  Članak 4.

  Redoviti jaslični program namijenjen je djeci od navršenih godinu dana do 3 (tri) godine života.

  Prag za upis u jaslice uzima se za dijete koje do 30. rujna tekuće godine u kojoj se provode upisi u redovite programe ne navrši 3 (tri) godine života. Iznimno, na prijedlog stručnog tima Vrtića može se utvrditi i drugi prag za upis u jaslice.

  Redoviti vrtićki program namijenjen je djeci od navršene 3 (tri) godine života do polaska u školu.

  Program predškole namijenjen je djeci koja u godini dana prije polaska u osnovnu školu ne pohađaju vrtić.

  Članak 5.

  Pedagoška godina započinje 01. rujna tekuće, a završava 31. kolovoza sljedeće godine.

  Članak 6.

  Upis u program predškolskog odgoja provodi se sukladno Odluci o upisu djece u Vrtić koju donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška, uz suglasnost gradonačelnika grada Nova Gradiška.

  Odluka se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića.

  Temeljem Odluke, Vrtić objavljuje obavijest o upisu djece.

  Obavijest o upisu djece objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića.

  Obavijest o upisu djece sadrži podatke o vremenu i mjestu upisa, vrsti programa, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu.

   Članak 7.

  Odgojna skupina po programima može se organizirati ukoliko postoji dovoljan interes roditelja i prijavljene djece sukladno propisanim interesima. U vrtiću se pored utvrđenih primarnih programa mogu organizirati određeni dodatni – kraći programi kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi djece i roditelja kao što su:

  – učenje stranih jezika,

  – rekreacijski i sportski programi (zimovanje, ljetovanje, plivanje, sanjkanje),

  – organiziranje raznih radionica (likovna, dramska i sl.).

  Ekonomsku cijenu pojedinog programa utvrđuje gradonačelnik grada Nova Gradiška na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Nova Gradiška za svaku kalendarsku godinu.

  Potrebna sredstva za realizaciju dodatnih – kraćih programa u cijelosti osiguravaju korisnici  programa.

   

  II.UPIS DJECE

   Članak 8.

  U novu pedagošku godinu upisuje se onaj broj djece koji je dopušten sukladno kapacitetu Vrtića, odnosno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe i Odluci o upisu.

  Članak 9.

  Redoviti upisni rok za redovite programe počinje u mjesecu svibnju.

  Obavijest o redovitim upisima objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića te na drugi prikladan način.

  U obavijesti će se navesti za koje programe se provodi upis, mjesto, vrijeme i rok trajanja upisa te popis potrebnih dokumenata.

  Članak 10.

  Roditelj može podnijeti Zahtjev za upis i izvan redovitog roka. Po primitku zahtjeva, dijete se ovisno o broju bodova i slobodnih mjesta upisuje u Vrtić ili stavlja na listu čekanja.

  Članak 11.

  U Vrtiću je organiziran program predškole koji je obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

  Program predškole za djecu koja koriste usluge Vrtića integriran je u redoviti program Vrtića.

  Obveznik predškole koji ne koristi usluge Vrtića ostvaruje pravo izravnog upisa u program predškole temeljem Zahtjeva za upis.

   Članak 12.

  Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj, skrbnik, udomitelj djeteta.

  Zahtjev za upis predaje se osobno u tajništvo vrtića ili preporučeno poštom.

  Zahtjev za upis potrebno je podnijeti u upisnom roku s potpunom dokumentacijom.

  Zahtjev za upis i Zahtjev za nastavak korištenja usluga Vrtića može se preuzeti u tajništvu i na web stranici Vrtića.

  Članak 13.

  Uz Zahtjev za upis djeteta roditelj – korisnik obvezno prilaže:

  – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privolu roditelja da Vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,

  – uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobnih iskaznica roditelja,

  – dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.

  Članak 14.

  Roditelji djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj godini dužan je u upisnom roku predati Zahtjev za nastavak korištenja usluga Vrtića uz kojeg prilažu dokumentaciju iz članka 20. ovog Pravilnika kojom dokazuju daljnje ostvarivanje prednosti prilikom upisa.

   Članak 15.

  Roditelj, odnosno skrbnik djeteta dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem u roku od mjesec dana od dana objave rezultata, a najkasnije do 01. rujna tekuće godine.

   Članak 16.

  Postupak upisa provodi Povjerenstvo za upis djece u Vrtić (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

  Povjerenstvo imenuje Upravno vijeće Vrtića.

  Upravno vijeće imenuje predsjednika i dva člana Povjerenstva iz redova Odgojiteljskog vijeća na vrijeme od dvije godine.

  Povjerenstvo odlučuje o Zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece uz nazočnost djeteta, koji  obavljaju članovi stručno-razvojne službe, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje.

  Povjerenstvo je dužno u roku do kraja mjeseca lipnja objaviti rezultate upisa na oglasnim pločama u svim objektima Vrtića s podacima o prihvaćenim zahtjevima za upis djece, o odbijenim zahtjevima za upis djece te o slobodnim smještajnim kapacitetima Vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa.

   Članak 17.

  Na temelju mišljenja stručnog povjerenstva (stručni suradnik Vrtića, viša medicinska sestra i ravnatelj Vrtića) kao i odgovarajućih medicinskih i drugih nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova, vještaka u odgojno – obrazovne skupine s redovitim programom uključuju se:

  – djeca s lakšim poteškoćama koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće, uz osiguranje potrebnih specifičnih uvjeta mogu svladati osnove programa s ostalom djecom u skupini a uz osnovnu teškoću nemaju dodatne teškoće, osim lakših poremećaja glasovno – govorne komunikacije,

  – djeca s težim teškoćama uz osiguranje potrebnih specifičnih uvjeta, ako je nedovoljan broj djece za ustroj odgojno – obrazovne skupine s posebnim programom.

   

  III. OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU U VRTIĆ

   Članak 18.

  Prednost pri upisu u Vrtić utvrđuje Osnivač Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Vrtić te sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

  Članak 19.

   Kriteriji se rangiraju prema sljedećem redoslijedu:

   

  OPIS KRITERIJA BROJ BODOVA
  djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata 10
  djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece – 1  (za svako dijete)

   

  djeca zaposlenih roditelja 10  (za svakog zaposlenog roditelja)- 20

   

  djeca s teškoćama u razvoju IZRAVAN UPIS
  djeca samohranih roditelja – 20

   

  djeca u udomiteljskim obiteljima 5
  djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 1
  djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 2
  prvenstvo iz prethodne godine 1
  djeca roditelja koji su učenici ili redovni studenti 5 (za svakog roditelja)

   

   Bodovanje se ne primjenjuje ako ima više slobodnih mjesta nego Zahtjeva za upis.

   Članak 20.

  Radi ostvarivanja prednosti pri upisu, roditelj uz Zahtjev za upis i Zahtjev za nastavak korištenja usluga Vrtića obvezan je priložiti isprave kojima se dokazuju kriteriji za ostvarivanje prednosti iz članka 19. ovog Pravilnika:

  – za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida domovinskog rata,

  – za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku rodnih listova svakog malodobnog djeteta u obitelji,

  – za dijete zaposlenih roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrde poslodavca o zaposlenju u trenutku podnošenja Zahtjeva

  – roditelji /skrbnici koji su vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva, samostalne radnje, osnivači ili suosnivači poduzeća, samostalni poljoprivrednici i svi koji ostvaruju prihod od samostalne djelatnosti dostavljaju potvrdu o ostvarenom prihodu prethodnu godinu- Rješenje porezne uprave

  – za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Rješenje

  Centra za socijalnu skrb, o postojanju teškoće u razvoju, relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta

  – za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

  – za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenje Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji,

  – za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu,

  – roditelji koju su učenici ili studenti – potvrda škole ili fakulteta o redovnom statusu učenika ili studenta.

  – za dijete koje živi u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skb

   Članak 21.

  Vrtić zadržava pravo radi utvrđivanja dostavljenih isprava zatražiti od roditelja djeteta dodatne isprave, odnosno, uz suglasnost roditelja djeteta sam provjeriti činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

  Članak 22.

  Na osnovi isprava iz članka 20. ovog Pravilnika utvrđuje se zbroj bodova za svako dijete.

  Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje se prema datumu rođenja djeteta, od starijeg k mlađem.

  Članak 23.

  Rezultati upisa u redovnom upisnom roku objavljuje se na oglasnoj ploči Vrtića u roku od 30 dana od završetka redovitog upisnog roka, odnosno do kraja mjeseca lipnja.

  Članak 24.

  Djeca koja nisu primljena u Vrtić vode se na listi čekanja te se upisuju tijekom godine ukoliko se oslobodi odgovarajući broj mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta Vrtića.

  Raspored na listi čekanja formira se sukladno ostvarenim bodovima bez obzira na redoslijed zaprimanja zahtjeva.

  Roditelj djeteta koje je na listi čekanja može tijekom pedagoške godine dopuniti Zahtjev za upis dokumentima iz članka 20. ovog Pravilnika. Na temelju dopunjenog zahtjeva utvrditi će se mijenja li se broj bodova i mjesto na listi čekanja.

  Roditelj djeteta koje je na listi čekanja ima pravo dobiti informaciju o promjenama na listi čekanja u vezi njegovog djeteta.

   Članak 25.

  Ukoliko nema djece na listi čekanja ili se roditelj odnosno skrbnik djeteta ne odazove na obavijest Vrtića o slobodnom mjestu za upis, u Vrtić se mogu tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji odnosno skrbnici nisu sudjelovali u postupku upisa u redovnom roku.

  Članak 26.

  Vrtić može primiti djecu iz drugih općina ili gradova samo u slučaju nepopunjenog kapaciteta.  Roditelji djece koja budu primljena s drugih općina ili gradova obvezni su dostaviti potvrdu nadležnog tijela svoje lokalne samouprave da će ta lokalna samouprava neposredno sufinancirati minimum 60% ekonomske cijene ili plaćaju ekonomsku cijenu.

   Članak 27.

  Prije uključivanja djeteta u odgojno – obrazovnu skupinu članovi stručne službe Vrtića mogu obaviti s roditeljima uz prisutnost djeteta inicijalni razgovor,

  Na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podaci o razvoju djeteta, njegovim navikama i potrebama, obitelji i uvjetima u kojima živi te drugim specifičnostima.

   

  IV.PROMJENA ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE

  Članak 28.

  Djetetu se može omogućiti premještaj u drugu odgojno – obrazovnu skupinu ako u Vrtiću postoje uvjeti za takav premještaj.

  Dijete se može premjestiti u drugu odgojno – obrazovnu skupinu jedanput tijekom pedagoške godine na zahtjev roditelja.

  O premještaju djeteta odlučuje ravnatelj na pisani zahtjev roditelja.

  Članak 29.

  Vrtić može premjestiti dijete u drugu odgojno – obrazovnu skupinu ukoliko to zahtijevaju uvjeti rada, potrebe organizacije djelatnosti, primjena Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe ili izvanredne okolnosti.

   

  V.ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA

  Članak 30.

  Roditelj može ispisati dijete podnošenjem Zahtjeva za ispis.

  Prije ispisa djeteta iz vrtića, roditelj – korisnik usluga obvezan je podmiriti sva dugovanja prema Vrtiću.

  Ispisano dijete u slučaju novog podnošenja Zahtjeva za upis ponovno prolazi upisni postupak.

  Članak 31.

  Vrtić će na kraju pedagoške godine ispisati dijete roditelja koji nisu predali ili nisu pravodobno predali Zahtjev za nastavak korištenja usluga Vrtića.

  Vrtić će ispisati dijete roditelja ukoliko neopravdano izostane duže od 60 dana.

  Vrtić će ispisati dijete roditelja koji ne izvrše obvezu plaćanja usluga Vrtiću u roku od 60 dana od dana dospijeća.

  Vrtić će ispisati dijete roditelja koji se ne pridržavaju ugovornih obveza.

  Ako je oporavak djeteta duži od 3 (tri) mjeseca, vrši se ispis djeteta iz Vrtića.

  Članak 32.

  Roditelj je obvezan obavijestiti i opravdati odgojiteljici odgojno – obrazovne skupine u kojoj boravi dijete o izostanku djeteta.

  Za dane izostanka djeteta zbog bolesti, roditelj je obvezan priložiti liječničku potvrdu najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca.

   

  VI. ŽALBENI POSTUPAK

  Članak 33.

  Ukoliko roditelj nije zadovoljan rezultatima upisa, može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Nova Gradiška u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave rezultata.

  Upravno vijeće o žalbi odlučuje u roku od 15 (petnaest) dana od dana predaje žalbe.

  Upravno vijeće provjeriti će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

  Žalba će se odbaciti ako nije dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

  Postupajući po žalbi, Upravno vijeće može žalbu odbiti, Odluku o upisu poništiti u cijelosti ili djelomično ju izmijeniti.

   

  VII. OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA VRTIĆA

  Članak 34.

  Roditelj odnosno skrbnik djeteta – korisnik usluga ima pravo:

  – prije početka ostvarivanja programa biti upoznat s programom za dijete i uvjetima pod kojima se on ostvaruje te s tim u svezi pravima i obvezama korisnika usluga;

  – putem individualnih razgovora i roditeljskih sastanaka biti redovito izvještavan o razvoju i napredovanju djeteta te biti uključen u različite oblike suradnje roditelja i Vrtića;

  – podnositi zahtjeve nadležnim tijelima Vrtića radi ostvarivanja i zaštite pojedinačnih prava i potreba djeteta;

  – sudjelovati u upravljanju Vrtića na način utvrđen zakonom i Statutom Vrtića, birati i biti biran za predstavnika roditelja korisnika usluga u Upravnom vijeću Vrtića.

  Članak 35.

  Roditelj odnosno skrbnik djeteta – korisnik usluga dužan je:

  – prije početka ostvarivanja programa dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda,

  – predočiti potpunu dokumentaciju i informaciju o karakteristikama i potrebama djeteta koje su bitne za odabir primjerenog programa kao i za njegovu sigurnost i zdravlje tijekom ostvarivanja programa – pravovremeno izvješćivati Vrtić o promjenama razvojnog statusa djeteta i surađivati s Vrtićem u postupcima izmjena programa,

  – za slučaj značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje tijekom ostvarivanja programa uoči stručni tim Vrtića, obaviti potrebne pretrage i pribaviti mišljenja nadležnih službi,

  – osobno dovoditi i odvoditi dijete iz odgojno-obrazovne skupine ili pismeno izvijestiti odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlastio – izvijestiti odgojitelja odgojno-obrazovne skupine u roku od 24 sata o razlozima izostanka djeteta,

  – ne dovoditi u dječji vrtić ili jaslice bolesno dijete, a nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete sposobno pohađati dječji vrtić ili jaslice,

  – odazvati se pozivima na roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s dječjim vrtićem ili jaslicama u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,

  – najkasnije do 20-og u mjesecu uplaćivati utvrđeni iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa – ukoliko dijete ne ostvaruje odgojno – obrazovni program 10 ili više radnih dana u kontinuitetu (uz liječničku potvrdu o bolesti koju je potrebno donijeti odgojiteljici do zadnjeg dana tekućeg mjeseca, u protivnom neće se uzeti za obračun) iznos za plaćanje se smanjuje za 20%,

  – u toku ljetnih mjeseci, tamo gdje je organizirano dežurstvo, korisnicima usluge obračunati će se dani boravka djeteta u vrtiću + režijski troškovi u iznosu 20%,

  – korisnicima usluge obračunati će se dani boravka djeteta u vrtiću+ režijski troškovi u 20% iznosu za dane korištenje godišnjeg odmora roditelja tijekom cijele godine, a roditelj će izostanak pravdati uz predočenje potvrde poslodavca ili rješenja o korištenju godišnjeg odmora,

  – uslugu „čuvanja mjesta“ u Vrtiću plaćati u iznosu od 50 % od cijene iznosa sudjelovanja roditelja za redoviti 10 satnog programa na ime čuvanja mjesta za svoje dijete,

  – izvršavati druge obveze korisnika usluga utvrđene općim aktima Vrtića.

  Članak 36.

  Vrtić ima pravo:

  -uskratiti davanje usluga i raskinuti ovaj Ugovor ako korisnik usluga svojim postupcima grubo narušava kućni red i ugrožava cjelovito izvršavanje programa rada s djecom,

  -uskratiti davanje usluga ukoliko korisnik usluga ne plati na vrijeme ugovoreni iznos sudjelovanja u cijeni programa – drugačije organizirati rad tijekom ljetnih mjeseci ili uslijed izvanrednih okolnosti,

  – ima pravo zbog uvjeta rada, organizacije djelatnosti, primjene pedagoških standarda ili drugih izvanrednih okolnosti na preraspodjelu djece po odgojnim skupinama unutar podcentra,

  – izmijeniti uvjete ostvarivanja programa za dijete ili otkazati ostvarivanje programa u slučaju značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje uoči Stručni tim, a temeljem obavljenih pretraga i mišljenja nadležnih službi ako je to u interesu razvojnih potreba i sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu.

   Članak 37.

  Vrtić je dužan:

  – ustrojiti rad s djecom u jasličnim i vrtićnim odgojnim skupinama sukladno propisanom programu i standardu predškolskog odgoja,

  – surađivati s obitelji djeteta u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,

  – osigurati redovito izvještavanje korisnika usluga i njihovo sudjelovanje u upravljanju Vrtićem sukladno zakonu i Statutu Vrtića,

  – omogućiti zaštitu pojedinačnih prava korisnika usluga podnošenjem žalbe odnosno zahtjeva Upravnom vijeću,

  – upozoriti korisnika usluga da Vrtić pridržava pravo preraspoređivanja djeteta iz jedne u drugu odgojno-obrazovnu skupinu, posebnog organiziranja programa za vrijeme srpnja i kolovoza te u drugim posebnim okolnostima, u skladu s pedagoškim načelima i interesima organizacije rada u zadovoljavanju utvrđenih potreba za programima predškolskog odgoja u Gradu Nova Gradiška,

  – upozoriti korisnika usluga da Vrtić može, u slučaju značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje uoči stručni tim Vrtića, izmijeniti program i uvjete ostvarivanja programa za dijete; s tim da postupak promjene programa pokreće stručni tim na temelju praćenja stanja i potreba djeteta te na temelju provedene pedagoške opservacije kao i dodatno obavljenih pretraga i mišljenja nadležnih službi, u interesu razvojnih potreba djeteta, njegove sigurnosti te sigurnosti i ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu,

  – u slučaju promjene programa usmjeriti korisnika usluga na daljnje postupanje i institucije koje će primjereno zadovoljiti potrebe djeteta, – upozoriti korisnika usluga da će Vrtić otkazati ostvarivanje programa djetetu ako korisnik ne plati dospjele obveze u roku od 60 dana od dana dospijeća obveze ili ako korisnik na drugi način.

    

  VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 38.

   Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga od dana 18.kolovoza .2010. godine)

  Članak 39.

   Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

   

  Nova Gradiška, 18. svibanj 2020.

  Ravnateljica, Vera Trobić

  Predsjednik Upravnog vijeća, Ivan Adžić, prof.

   

  Na temelju članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Nova Gradiška i članka 6. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Nova Gradiška, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška na 102 sjednici, održanoj dana 18.5.2020. godine, donosi

   

  ODLUKU O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA

  ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

   

  Članak 1.

  Zbog novonastale situacije i izmijenjenih okolnosti izazvanih epidemijom korona virusa, na upis djece u Dječji vrtić Nova Gradiška za pedagošku godinu 2020./2021., ne primjenjuje se članak 14. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Nova Gradiška koji omogućava predaju Zahtjeva za nastavak korištenja usluga Vrtića.

  Postupak upisa sve djece izvršit će se podnošenjem novih zahtjeva, a sve sukladno dokumentaciji i pravilima iz Pravilnika o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić Nova Gradiška.

  Članak 2.

  Dječji vrtić Nova Gradiška Zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će od 25. svibnja do 5. lipnja 2020. godine

  Članak 3.

  Zbog novonastale situacije iz članka 1. ove odluke, Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom dostavljat će se elektronskim putem (skenirano na e- mail adresu upisi.dvng@gmail.com) ili osobno predajom Zahtjeva:

  • DV „Maslačak“ i DV „Radost“ – DV „Radost“; A. Stepinca 6, Nova Gradiška – svaki dan od 8:00-12:00 sati
  • DV Dragalić – DV „Radost“ A. Stepinca 6, Nova Gradiška-svaki dan od 8:00-12:00 sati
  • DV Cernik- odgojiteljica Sanja Potkonjak Grgić
  • DV Nova Kapela- odgojiteljica Kata Dročić
  • DV Okučani- odgojiteljica Matea Mendek
  • DV Staro Petrovo Selo- odgojiteljica Željka Hodak

  Članak 4.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića.

   

  Predsjednik Upravnog vijeća

  Ivan Adžić, prof

   

  OBAVIJEST
  O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

                   

  PREDNOST PRI UPISU

  Pravo na upis ostvaruje dijete koje:

  • Zajedno s oba roditelja ima prebivalište u gradu Nova Gradiška i jedinicama lokalne uprave Cernik, Dragalić, Nova Kapela, Okučani, Staro Petrovo Selo i državljani su RH
  • Dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u gradu Nova Gradiška i u navedenim općinama
  • Dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Gradu

  Vrtić može primiti djecu iz drugih općina ili gradova samo u slučaju nepopunjenog kapaciteta.  Roditelji djece koja budu primljena s drugih općina ili gradova obvezni su dostaviti potvrdu nadležnog tijela svoje lokalne samouprave da će ta lokalna samouprava neposredno sufinancirati minimum 60% ekonomske cijene ili plaćaju  punu  ekonomsku cijenu.

  Kriterij za upis ostvaruje se na način da se za svaku utvrđenu prednost ostvaruje određeni broj bodova prema Pravilniku o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Nova Gradiška čl. 19.

  Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja mjesta po odgojno- obrazovnoj skupini ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova, te neovisno o mjestu stanovanja vrtić može rasporediti dijete prema broju slobodnih mjesta u drugu skupinu ili objekt.

  Za djecu koja nisu primljena po javnoj objavi zbog neispunjenja uvjeta utvrđuje se Lista čekanja  i mogu se primiti tijekom ukoliko se oslobodi odgovarajući broj mjesta u Dječjem vrtiću.

   

  ZAHTJEV I UPISNA DOKUMENTACIJA

  Zahtjev za upis može se preuzeti na mrežnim  stranicama Dječjeg vrtića Nova Gradiška www.dvng.hr ili kod matičnog odgojitelja.

  Za sve informacije možete kontaktirati Komisiju za upis na mob: 0953004010

  ili na e-mail: upisi.dvng@gmail.com

  Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici za djecu:-

  • Jaslične skupine za dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 12 mjeseci
  • Redoviti program vrtićke dobi za dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života

   

  Sa zahtjevom za upis djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

   

  Osnovna dokumentacija:

  – rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta (kopija, bez        obzira na datum izdavanja isprave)

  – potvrda prebivališta djeteta

  – preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika

  – preslika iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti)

   

   Dokumenti kojima se dokazuje činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu:

  – za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida domovinskog rata,

  – za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku rodnih listova svakog malodobnog djeteta u obitelji,

  – za dijete zaposlenih roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrde poslodavca o zaposlenju u trenutku podnošenja Zahtjeva

  – roditelji /skrbnici koji su vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva, samostalne radnje, osnivači ili suosnivači poduzeća, samostalni poljoprivrednici i svi koji ostvaruju prihod od samostalne djelatnosti dostavljaju potvrdu o ostvarenom prihodu prethodnu godinu- Rješenje porezne uprave

  – za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece; za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda o podatcima o rođenju djeteta

  – za dijete s teškoćama u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta),

  – za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

  – za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: Rješenje, odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi)

  – za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu,

  – roditelji koju su učenici ili studenti – potvrda škole ili fakulteta o redovnom statusu učenika ili studenta.

   

  OBJAVA REZULTATA UPISA

   

  Komisija za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju dostavljene dokumentacije.

  Rezultati upisa bit će objavljeni pod šifrom djeteta  na oglasnim pločama i mrežnoj stranici vrtića  najkasnije do 30. lipnja 2020.

  Roditelj nezadovoljan rezultatom upisa  može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od objave rezultata.

   

  UPIS

  Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu prije polaska djeteta u dječji vrtića, najkasnije do 1. rujna 2020. godine, odnosno do uključivanja djeteta u program.

  Podaci prikupljeni iz dokumenta za upis djece koristiti će samo u svrhu upisa djeteta u vrtić.

  Dječji vrtić zadržava pravo provjere istinitosti danih podataka. Ukoliko utvrdi nevjerodostojnost podataka, otkazat će pružanje usluga korisnika.

  Roditelj/skrbnik dužan je podmiriti svoje obveze prama Dječjem vrtiću. Ukoliko dugovanja u trenutku predaje Zahtjeva nisu podmirena dijete ne može nastaviti pohađanje programa Dječjeg vrtića u slijedećoj pedagoškoj godini.

   

  Ravnateljica DV-a Nova Gradiška

  Vera Trobić

  Poštovani roditelji/skrbnici,

  Ovim vas putem obavještavamo da će se prijave za  upis u dječji vrtić (Grad i područni objekti), ove godine zbog novonastale situacije uzrokovane epidemijom Covid- 19, zaprimati od 25. svibnja 2020., a o svim detaljima bit ćete pravodobno obaviješteni putem naše web stranice.